Önkormányzat

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési törvény) alapján a helyi önkormányzatok 2018. január 1. napjától biztosítják az ügyek elektronikus intézését az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül. 2019. január 1. napjától az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható az egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével.A portál címe:
https://ohp.asp.lgov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu

A Magyar Államkincstár által itt letölthető tájékoztató segítséget nyújt a felület kezeléséhez, valamint technikai információkat is tartalmaz.Tisztelt Adózó!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1
-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.
A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz. Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Számla adatai:

Önkormányzat neve: Tolnanémedi Község Önkormányzata

Számla száma: 10046003-00000726-02120017

Számla IBAN száma: HU94 1004 6003 0000 0726 0212 0017


Felhívjuk figyelmét arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.
Általános Közzétételi Lista

Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei            
 
Tolnanémedi Község Önkormányzata
 
Cím: 7083 Tolnanémedi Fő u. 29.
 
Tel/fax:06/74/403-961
 
E-mail: polghiv.tolnanemedi@tolna.net
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai   Szervezeti és Működési Szabályzat
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)         Polgármester: Vígh László
 
Alpolgármester:Gergály Imre
 
Jegyző: Takács Erzsébet
 
 
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend                                      Jegyző: Takács Erzsébet
Ügyfélfogadás:
 
Hétfő:            8:00-12:00 és 12:30-16:30
 
Kedd:           13:00-16:30
 
Szerda:        13:00-16:30
 
Csütörtök:    13:00-16:30
 
Péntek:          8:00-13:00
 
Ügyintézők:
 
Igazgatási előadó:     Mészárosné Palkó Krisztina
 
Adóügyi előadó:        Bíró Beáta
 
Pénzügyi előadó:       Molnár Nikoletta
 
 
 
Hétfő:         8:00-16:30
 
Kedd:          8:00-16:30
 
Szerda:       8:00-16:30
 
Csütörtök:   8:00-16:30
 
Péntek:       8:00-13:00
 
Tel:06/74/403-961
 
 
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Testületi tagok:    
Baloghné Maráczi Marianna 
Oroszi Lászlóné
Suber Nikolett
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nem releváns.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai


Tolnanémedi Gyermekekért Közalapítvány
Székhelye: 7083 Tolnanémedi, Fő u. utca 29.
Kuratóriumi elnök: Zsifkovitsné Nagy Piroska
Adószám:18856796-1-17
Tolnanémedi Községért Közalapítvány
Székhelye: 7083 Tolnanémedi, Fő u. 29.
Elnök: Györe Krisztina
Adószám:18856806-1-17
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nem releváns.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nem releváns.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatóság
Székhely: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Tolna Megyei Kormányhivatal
Cím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. Pf.: 136
E-mail: hivatal@tolna.gov.hu
Telefon: (74) 529-871
Telefax: (74) 415-686
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolnaTevékenységre, működésre vonatkozó adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege   2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
− 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
− 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
− 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
− 1990. évi C. törvény a helyi adókról
− 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
− 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
− 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
− 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
− 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
− 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
− 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
− 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
− 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
− 2011. évi CCIX. tv. a víziközmű- szolgáltatásról
− 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
− 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
− 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
− Tolnanémedi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.12.) önkormányzati rendelete Tolnanémedi Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven   Nem releváns.
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok:
Testvér-települési kapcsolatok szervezése, külföldi önkormányzatokkal való együttműködés, ezeken belül programok, rendezvények, látogatások szervezése, együttműködés kialakítása, civil szervezetekkel való külkapcsolatok.

2. Szociális ellátás és gyermekvédelmi feladatok:
- személyi térítési díj csökkentése, elengedése
- BURSA-HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer
- Falugondnoki szolgálat működtetése

3. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok:
Rendezvények szervezése, lebonyolítása, kiemelt kulturális programok támogatása.

4. Egyéb feladatok:
- az épített környezet emberhez méltó esztétikus kialakítása, valamint a helyi építészeti örökség védelme
- kitüntetések, elismerő címek, díszoklevelek adományozása
- nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések szervezése
- polgárőr egyesület támogatása
- együttműködés más önkormányzattal, tagság érdekképviseleti szövetségben
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok (FELTÖLTÉS ALATT)

- Általános igazgatás
- Szociális igazgatás
- Anyakönyvi igazgatás
- Településképi eljárások
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Közszolgáltatások
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:  
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás,  amennyiben  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 
A közszolgáltatásokkal kapcsolatos helyi szabályozások

Minden önkormányzati rendelet megtalálható a Nemzeti Jogszabálytárban.

 
Önkormányzati feladatok:
Szervezeti és működési szabályzat

Településrendezés, településfejlesztés:
Helyi Építési Szabályzat
Településképi rendelet
Településrendezési Terv

Lakásgazdálkodás, lakások bérbeadása:
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet.

Köztemető fenntartása:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

Hulladékgazdálkodás:
A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet;

Anyakönyvi események:
A hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

Közművelődés:
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet.

Közterület használat:
A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet.

Egészségügyi ellátás:
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet.

Szociális ellátás:
A falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet.
A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei −  népességnyilvántartás
−  vándorméhészek nyilvántartása
-   működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása
- bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről vezetett nyilvántartás
−  telepengedély nyilvántartás
−  szálláshely nyilvántartás
−  nyilvántartás az 1993. évi III. törvény alapján nyújtott szociális ellátásokról
−  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények
−  halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
−  anyakönyvi nyilvántartások (születési, házassági, halotti)
−  adónyilvántartások
    kommunális adó
    gépjármű adó
    iparűzési adó
    idegen helyről kimutatott tartozások
    elévülési lista
    100 Ft alatti hátralékok nyilvántartása
- vagyonnyilatkozat nyilvántartás
    önkormányzati képviselői
    közszolgálati dolgozói
−  munkaügyi nyilvántartások
−  illetményelőleg nyilvántartás
−  szabadság nyilvántartás
−  cafetéria nyilvántartás
−  munkaruha nyilvántartás
−  tárgyi eszköz nyilvántartás
−  óvodai ellátottakról szóló nyilvántartás
−  étkezői nyilvántartás
−  választójogosultak nyilvántartása
 
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nem relevás.
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A döntéshozatal általános szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

A rendeletek megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytárban.

Határozatok – FELTÖLTÉS ALATT
Jegyzőkönyvek – FELTÖLTÉS ALATT

Helyi Esélyegyenlőségi Program
Falugondnoki szolgálat szakmai program  – FELTÖLTÉS ALATT

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától    Előterjesztések – FELTÖLTÉS ALATT
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  
Hírek
Közlemények

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk   Bursa:
http://www.tolnanemedi.hu/hirek/megjelentek_a_bursa_palyazati_felhivasok

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai   Feltöltés alatt.
13. *  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve    
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk    
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai    
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél    
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek    
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista    
19. *  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,    
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével    
20. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata    
21. *  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen    
22. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás    
23. *  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése    
24. *  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint    
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege    
25. *  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére    

 Gazdálkodási adatok


l. *  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  
Költségvetések

Zárszámodások

Nemzeti Jogszabálytár

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   Feltöltés alatt.
3. *  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond   Feltöltés alatt.
4. *  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével   Feltöltés alatt.
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)   Nem releváns.
6. *  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések   Nem releváns.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
A pályázati információk a pályázatok menüpontban találhatók.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)   Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 20210